| 1606 021-75972000
  1. تکمیل فرم خوداظهاری و تعهدنامه قبل از پرواز توسط مسافران و تحویل آن به مسئولین مربوطه الزامیست.
  2. تمامی مسافران در پروازهای ورودی بینالمللی ملزم به همراه داشتن گواهی سلامت معتبر و جواب تست منفی کووید 19 از کشورمبدا‌‌ می‌باشند که حداکثر تا 96 ساعت قبل از پرواز و به زبان انگلیسی صادر شده باشد.
  3. برای همه مسافران در بدو ورود غربالگری انجام خواهد شد. در صورت مشکوک بودن مسافران با تابعیت ایرانی، ضمن تکمیل فرم تعهدنامه، موظف به قرنطینه خانگی به مدت 14 روز هستند. در صورت مشکوک بودن مسافران با تابعیت غیر ایرانی، آنان به محل‌های اقامتی که از سوی وزارت بهداشت تعیین شده راهنمایی و به مدت 14 روز ملزم به اقامت در شرایط قرنطینه خواهند بود. بدیهی است کلیه هزینه‌های اقامتی، درمانی و انجام آزمایشات بر عهده مسافران‌‌ می‌باشد.
  4. در صورت عدم ارائه گواهینامه سلامت و تست کرونا، از ورود مسافران با تابعیت غیر ایرانی جلوگیری به عمل آمده و به کشور مبدا بازگردانده خواهند شد. همچنین مسافران با تابعیت ایرانی که فاقد تست کرونا و گواهی سلامت باشند به محل‌های مشخص شده از سوی وزارت بهداشت منتقل شده و ملزم به اقامت به مدت 14 روز در شرایط قرنطینه ‌‌می‌باشند. بدیهی است کلیه هزینه‌های اقامتی، درمانی و انجام آزمایشات به عهده مسافران‌‌ می‌باشد.
  5. استفاده از ماسک در تمامی مراحل سفر و همچنین فرودگاه‌ها الزامیست.

سایر نظرات

نظر خود را ثبت کنید